English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952047      線上人數 : 50
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  第27卷第2期 [8/8]
  第27卷第3期 [6/6]
  第27卷第4期 [6/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 5(100.00%)
  含全文筆數: 5(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 5(100.00%)
  下載大於10次: 5(100.00%)
  檔案下載總次數: 169(22.78%)

  最後更新時間: 2017-09-19 07:47


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-12 / 12. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Abirami, C. V. Kavitha [1/1]
  Chen, I-Fei   [1/1]
  Chen, Yin-Cheng [1/1]
  Hopscotch, Chu [1/1]
  Huang, Chun-Che [1/1]
  Liang, Wen-Yau [1/1]
  Liao, Mou-Yuan [1/1]
  Lin, Shu-Cheng [1/1]
  Pan, Yu-Ting [1/1]
  Santhakumaran, A. [1/1]
  Tsaur, Ruey-Chyn   [1/1]
  Wu, Chien-Wei [1/1]
  顯示項目1-12 / 12. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋