English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49378/84106 (59%)
造访人次 : 7376686      在线人数 : 43
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  第27卷第1期 [5/5]
  第27卷第2期 [8/8]
  第27卷第3期 [6/6]
  第27卷第4期 [6/6]

  邻近社群


  教育資料與圖書館學 [16/16]
  未來研究叢刊 [51/51]
  淡江人文社會學刊 [29/29]
  淡江數學期刊 [33/33]
  淡江理工學刊 [41/41]
  淡江評論 [28/28]
  當代會計期刊 [8/8]
  管理研究學報 [8/8]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 25(100.00%)
  含全文笔数: 25(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 25(100.00%)
  下载大于10次: 25(100.00%)
  全文下载总次数: 1700(0.02%)

  最后更新时间: 2018-02-23 20:47

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目51-64 / 64. (共3页)
  << < 1 2 3 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sta´nczak, Jaros law [1/1]
  S¸ep, Krzysztof [1/1]
  Tsaur, Ruey-Chyn   [3/3]
  Tseng, ying-cheng [1/1]
  Usuluddin [1/1]
  Wang, hsien-bin [1/1]
  Wang, yi-hsien [1/1]
  Wu, Chien-Wei [1/1]
  Yang, fu-ju [1/1]
  Yen, Chih-Yu [1/1]
  Yu, Vincent F. [1/1]
  Zhang, hong-bo [1/1]
  Zhang, Zhe George [1/1]
  Zheng, qun-zhen [1/1]
  显示项目51-64 / 64. (共3页)
  << < 1 2 3 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈