English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633403      線上人數 : 25
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  第19卷第1期 [12/12]
  第19卷第3期 [15/15]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 14(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 14(100.00%)
  下載大於10次: 14(100.00%)
  檔案下載總次數: 5584(33.53%)

  最後更新時間: 2023-05-31 07:31


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 44. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Akbari, Aliakbar [1/1]
  Chang, Hsuan   [1/1]
  Chang, Rong-Hua [1/1]
  Chen, Tien-Chien [1/1]
  Chen, Zhi-Hua [1/1]
  Chien, Hung-Chun [1/1]
  Dong, Zaixiu [1/1]
  Elnaggar, Wessam Mahfouz [1/1]
  Fan, Shuang-Jiao [1/1]
  Fu, Yun-Fei [1/1]
  Goharimanesh, Masoud [1/1]
  Gong, Jie [1/1]
  Guan, Zhi-Chuan [1/1]
  Gulliver, T. Aaron [1/1]
  Ho, Chii-Dong   [1/1]
  Hsu, Jian-An [1/1]
  Huang, Zhen-Gui [1/1]
  Jin, Hai-Hua [1/1]
  Lashkaripour, Ali [1/1]
  Li, Ji-Hua [1/1]
  Li, Pu-Wang [1/1]
  Li, Si-Dong [1/1]
  Lin, Ching-Wee [1/1]
  Lin, Chow-Sing [1/1]
  Lin, Sheng-Chi [1/1]
  顯示項目1-25 / 44. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋