English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49432/84393 (59%)
造訪人次 : 7453848      線上人數 : 79
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  第19卷第2期 [14/14]
  第19卷第3期 [15/15]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 12(100.00%)
  含全文筆數: 12(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 12(100.00%)
  下載大於10次: 12(100.00%)
  檔案下載總次數: 1158(25.88%)

  最後更新時間: 2018-03-20 06:10


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 36. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Balasubramanian Esakki [1/1]
  Chandrasekhar Udayagiri [1/1]
  Chen, Bo-Hsun [1/1]
  Chen, Li-Shu [1/1]
  Cheng, Ching-Hsue [1/1]
  Chuan, Po-Han [1/1]
  Dong Xiaohui [1/1]
  Dong, Yude [1/1]
  GauSue-Huai [1/1]
  Hao, Eng Zi [1/1]
  Hsieh, Chen-Chiung [1/1]
  Huang, Chang-Yun [1/1]
  Jia, Xueping [1/1]
  Kumar, Arbind [1/1]
  Kuo, Chi-Chang [1/1]
  Kuo, Sheng-Wei [1/1]
  Li, Xinming [1/1]
  Lin, Pei-Chun [1/1]
  Liu, Yongzhi [1/1]
  Lu, Yueh [1/1]
  Luo, Hong [1/1]
  Milind Kulkarni [1/1]
  Pi, Dechang [1/1]
  Sane, Sanjay P. [1/1]
  Sarasu Pakiriswamy [1/1]
  顯示項目1-25 / 36. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋