English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9347112      線上人數 : 180
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [6/37]
  專書 [3/5]
  專書之單篇 [9/13]
  研究報告 [0/2]
  學位論文 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 16(22.86%)
  含全文筆數: 44(62.86%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 41(93.18%)
  下載大於10次: 40(90.91%)
  檔案下載總次數: 8519(85.65%)

  最後更新時間: 2019-04-19 00:35


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 31. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Andrew Mason [1/1]
  Bajracharya, Bhishna [0/1]
  Chen,Edward I-hsin [0/1]
  Chen, Hsin-chih   [2/2]
  Chen, Hurng-yu   [1/3]
  Ching-lung Tsay [0/2]
  David Kleykamp [1/1]
  Gavin, W. Jones [0/1]
  Lin, Dr. Joyce Juo-yu [1/1]
  Lin, Ji-ping [2/2]
  Lin, Joyce Juo-yu [1/1]
  Liu, Wen-Chieh [1/1]
  Philip Martin [1/1]
  Tai, Wan-chin   [1/1]
  Tsai, Ching-lung   [6/7]
  Tsai, Pan-long [2/2]
  Tsay, Ching -lung [3/3]
  Yo-Yi Huang, Deng-Shing Huang and Ching-lung Tsay [0/1]
  帥嘉珍 [0/1]
  戴萬欽   [1/1]
  林若雩   [9/14]
  柯大衛   [1/1]
  游雅雯   [8/17]
  萬哲鈺   [2/2]
  蔡青龍   [2/3]
  顯示項目1-25 / 31. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋