English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632462      線上人數 : 19
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [44/47]
  專書 [10/10]
  專書之單篇 [2/2]
  研究報告 [2/4]
  學位論文 [1/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 1(1.56%)
  含全文筆數: 62(96.88%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 62(100.00%)
  下載大於10次: 62(100.00%)
  檔案下載總次數: 11457(51.04%)

  最後更新時間: 2023-05-30 00:25


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 79. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ai, Chi-Han   [3/3]
  Benckendorff, Pierre [1/1]
  Bernardo Trejos [1/1]
  Blum, Shane C. [1/1]
  Chang, Kuo-Wei [1/1]
  Chang, Ya-Yuan [1/1]
  Chen, Ching-Fu [6/6]
  Chen, Guo-wei [1/1]
  Chen, Li-Hsin   [1/1]
  Chen, Lynn I-Ling [1/1]
  Chen, Shu-Chuan   [13/13]
  Chen, W. J. [1/1]
  Chen, Wei-Li Jasmine [1/1]
  Cheng, Ching-Chan [1/1]
  Cheng, Wei-Ling [1/1]
  Cheng, Weiling [1/1]
  Chi-Han [1/1]
  Chi-Han Ai   [1/1]
  Chien Mu Yeh [4/4]
  Ching-Chan Cheng [2/2]
  Chuang, Hsiu-Hui   [1/1]
  Chuang, Hsiuhui [1/1]
  Ho, Lih-Der Ho [1/1]
  Ho, Tzuyu [1/1]
  Hoye, Russell [1/1]
  顯示項目1-25 / 79. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋