English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8151456      線上人數 : 83
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [4/25]
  專書 [0/1]
  專書之單篇 [1/2]
  學位論文 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 7(46.67%)
  含全文筆數: 7(46.67%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 6(85.71%)
  下載大於10次: 6(85.71%)
  檔案下載總次數: 1705(72.83%)

  最後更新時間: 2018-09-20 05:09


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 37. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Benckendorff, Pierre [1/1]
  Chen, Li-Hsin   [0/1]
  Chen, Lynn I-Ling [1/1]
  Chen, W. J. [0/1]
  Chen, Wei-Li Jasmine [1/1]
  Chen), 陳俐欣(Li-Hsin [1/1]
  Ho, Lih-Der Ho [1/1]
  Hoye, Russell [1/1]
  Huang), 黃玉琴(Yu-Chin [1/1]
  Juan, Pin-Ju   [0/1]
  Lanlan Hu [0/1]
  Linchi Kwok [0/1]
  Lo, Liu-Chi [1/1]
  Lu, Dau-Jye [1/1]
  Scott, Noel [1/1]
  Shiu, Chia-Hong [1/1]
  Taylor, Tracy [1/2]
  Wu, H. C. [0/1]
  Yang), 楊德宣(De-Xuan [1/1]
  Yung-Kuei Huang   [0/1]
  何立德 [2/2]
  周儒 [1/1]
  張弘毅 [1/1]
  徐嘉鴻 [1/1]
  李勝雄、陳俐欣 [0/1]
  顯示項目1-25 / 37. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋