English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7264415      在线人数 : 53
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [6/14]
  會議論文 [4/23]
  專書 [0/1]
  學位論文 [0/1]

  邻近社群


  多元文化與語言學系 [12/72]
  全球化政治與經濟學系 [14/30]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 21(53.85%)
  含全文笔数: 10(25.64%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 10(100.00%)
  下载大于10次: 10(100.00%)
  全文下载总次数: 1791(0.02%)

  最后更新时间: 2018-01-19 09:34

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目21-30 / 75. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ho, Lih-Der Ho [1/1]
  Hoye, Russell [1/1]
  Hu, Lanlan [0/1]
  Huang, Yung-Kuei   [1/7]
  Huang), 黃玉琴(Yu-Chin [1/1]
  Juan, Peng-Yu [0/1]
  Juan, Pin-Ju   [0/7]
  Kwok, Linchi [0/4]
  Lanlan Hu [0/1]
  Linchi Kwok [0/1]
  显示项目21-30 / 75. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈